Skip til hoved indholdet

I Bekendtgørelse af lov om musik, Kapitel 2 a, står der om Musikskoler:


§ 3 a. Ved en musikskole forstås en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge.
Stk. 2. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.
Stk. 3. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø.
Stk. 4. Kulturministeren fastsætter efter høring af Statens Kunstfond nærmere regler om musikskoler, herunder regler om opgaver, formål, vedtægter, læreplaner, tilsyn, samarbejde, statistik samt betingelser for refusion.
§ 3 b. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.

I vedtægterne for Fredensborg musikskoleråd, er opgaver og ansvar beskrevet i §6:

- Musikskolerådet er rådgivende organ for musikskolens ledelse. Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til musikskolens udvikling, opgaveløsning og væsentlige spørgsmål på et strategisk niveau herunder undervisningstilbud, projekter og disses relevans 
- Musikskolerådet har ikke kompetence i forhold til musikskolens økonomi og personaleforhold. 
- Musikskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. 
- Musikskolerådet deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter. 
- Musikskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af musikskolens leder. 
- Musikskolerådet udarbejder ud fra de udmeldte politiske mål i samarbejde med lederen udkast til målsætninger for skolen 

ny